Bývalá obecná a měšťanská škola Kašperské Hory

Původní název:
Obecná a měšťanská škola Kašperské Hory
Ulice:
Náměstí 146
Obec:
Kašperské Hory
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1856
Popis:

V Kašperských Horách existovala škola již roku 1505. Roku 1755 je zřízena obecná škola s dvěma učiteli. Původní školní budova vyhořela roku 1851 a roku 1856 je vystavěna nová školní budova. Roku 1860 vzniká hlavní škola, která je o rok později přeměněna v nižší reálku. 

Po vzniku Rakouska-Uherska r. 1867 vzniká obecná a měšťanská škola. Roku 1898 otevřena v téže budově také dívčí měšťanská škola. Přechodně sloužila také jako německá zemědělská pokračovací škola (1891) a německá státní reálka, předtím než byla vystavěna nová budova reálky roku 1911. Roku 1941 škola přeměněna na hlavní školu v rámci sjednocení školského systému v rámci třetí říše. Koncem roku 1944 byli ve školní budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu. Po skončení války zde byla kasárna americké armády, škola SNB, muzeum a později útvar pohraniční stráže. V roce 1956 rozhodl KNV v Plzni o zřízení dětského domova.

Do dětského domova v Kašperských Horách byly v září 1956 převezeny děti ze zrušeného dětského domova v Běhařově,  ze záchytného domova v Trpistech a 11 dětí ze vzdálených obcí Šumavy, které by jinak vzhledem k vzdálenosti bydlišť nemohly navštěvovat školu. Děti byly ubytovány v 6 velkých ložnicích, chlapci v I. a dívky v II. poschodí. V každém poschodí byly umývárny se sprchami, stravování probíhalo v jídelně v přízemí. V listopadu 1956 stoupl počet dětí na 96. V tomtéž měsíci byl ve vedlejší obci Rejštejn ustanoven "Spolek přátel dětského domova". Ředitelem dětského domova byl jmenován učitel školy v Rabí František Dušák, který zde pracoval do roku 1960, kdy z této funkce ze zdravotních důvodů odešel a na jeho místo nastoupil Jan Hoffman.

V roce 1963 nastoupil do funkce ředitele Jan Kučera. Za jeho působení došlo k největším změnám domova. V roce 1966 přebudováním celého ústavu vzniklo 5 velkých samostatných bytů. Tato změna byla základem výchovného záměru - aplikace rodinného prostředí v náhradní rodinné péči. Přestavba budovy byla provedena za 1,5 měsíce vlastními silami, podílely se na ní velkou měrou i samy děti. Změnila se i struktura výchovných skupin. V každém bytě žily děti ve věku od 3 do 18 let, děvčata i chlapci. Výchovné metody vycházely z nejnovějších poznatků psychologie, pedagogiky a sociologie. Internátní dětský domov se změnil na dětský domov rodinného typu - jako první v naší republice.

Od 1. 9. 1993 je dětský domov samostatným právním subjektem, zřizovatelem je Plzeňský kraj. DD byl zřízen jako rozpočtová organizace, od 1. ledna 1995 jako organizace příspěvková.


Zdroj:
http://www.ddkasperky.cz/; Kronika měšťanské školy Kašperské Hory, dostupné z: http://www.portafontium.eu/iipimage/30460360/soap-kt_01311_skola-kasperske-hory-1898-1922_0040?x=476&y=459&w=421&h=168, KU
Školní budova v meziválečném období