Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov

Původní název:
Státní česká menšinová škola Český Krumlov
Ulice:
T. G. Masaryka 213
Obec:
Český Krumlov
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1929
Webové stránky:
https://www.zstgm-ck.cz/
Stavitel/architekt:
Karel Pecánek/ Antonín Kubíček a J. Kovařík z ČB
Popis:

Česká škola byla zřízena Ústřední maticí školskou jako škola soukromá v roce 1882 a už v prvním roce se do ní přihlásilo 225 dětí. Původně byla umístěna v domě náměstí č. p. 17. Pronajaté místnosti nestačily, a proto další třída byla otevřena v domě Radniční č. p. 101.

Bohužel vzrůstající národnostní napětí a spory mezi příslušníky obou národů ve městě vedly ke značným průtahům. Zemská školní rada sice v roce 1885 zřídila veřejnou dvoutřídní obecnou školu s vyučovacím jazykem českým, ale povinnost nalézt pro ni vhodné místnosti a zabezpečit její provoz měla místní školní rada. Protože v ní měli hlavní slovo občané německé národnosti, snažili se práci školy omezovat a znesnadňovat. Škola byla nakonec umístěna v budově divadla - v Horní č. p. 153.

Nevhodné umístění českých škol na několika místech ve městě a protesty krumlovských Čechů přiměly vládu ČSR postavit novou školní budovu. Základní kámen budovy české školy na Špičáku byl položen 26. 6. 1927 a Masarykova národní škola byla otevřena 25. 8. 1929. Pozemek pro stavbu zakoupilo ministerstvo školství a národní osvěty od šlechtického rodu Schwarzenbergů, jednalo se o tzv. kamerální pole. Škola byla pojmenována podle prezidenta T. G. Masaryka, který roku 1930 svolil, aby školy nesly jeho jméno. Úřední názvy zněly:  státní Masarykova škola obecná s mateřskou školou a Masarykova škola měšťanská. Po vzniku Protektorátu byl Český Krumlov připojen k Hitlerovu Německu a české školy byly na odstoupeném území uzavřeny. 

Jedná se o velmi cennou budovu školy od Karla Pecánka vystavěnou v letech 1927 – 1929. V této stavbě došlo ke spojení účelné a moderní dispozice s architektonicky čistým vzhledem exteriéru i interiéru. Členitý ale jasný půdorys budovy zůstal dodnes zachován včetně původních konstrukcí a materiálů. V autentické podobě se nachází rovněž exteriér budovy. Budova disponovala veškerým zázemím potřebným pro chod školy a zároveň představovala reprezentativní veřejnou budovu českého obyvatelstva v Českém Krumlově. Jednalo se o největší školní budovu jihočeského pohraničí, měla 20 učeben a koncem 30. let sem byly umístěna také odborná škola pro ženská povolání a reálné gymnázium.

Budova je kulturní památkou od roku 1997. V současné době je zde umístěna Základní škola T.G. Masaryka s tělocvičnou a školní jídelnou. Před školou směrem do ulice stojí socha prezidenta T.G.Masaryka, škola je oplocena plotem s kamennou podezdívkou.

 

Zdroj:
https://encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_skolst.xml; https://www.pamatkovykatalog.cz/zakladni-skola-t-g-masaryka-703210
Školní budova na pohlednici z roku 1938