Bývalá expozitura obecné školy v Přídolí Zahrádka

Původní název:
Expozitura obecné školy v Přídolí Zahrádka
Ulice:
Zahrádka 6
Obec:
Mirkovice-Zahrádka
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Popis:

Roku 1901 byla vystavěna nová česká škola v Mirkovicích a mirkovickou obcí byl učiněn pokus přimět děti z okolních německých obcí přiškolených do Přídolí, mezi něž patřily Chabičovice a Zahrádka, k docházce do této nové školy. To se stalo bezprostředním impulsem pro zřízení německé školy v této oblasti, která by zcela v souladu s tehdejší rétorikou česko-německého národnostního konfliktu zabránila případnému počeštění německých obcí v této oblasti. 

Žádost o zřízení školy v Zahrádce jako expozitury veřejné obecné školy v Přídolí byla podána roku 1901 u zemské školní rady. Protože by taková škola musela vzniknout na nechtěné náklady přídolské obce, náklad na vydržování školy nesly spolky Deutscher Schulverein ve Vídni a Deutscher Böhmerwaldbund v Č. Budějovicích. Schulverein také hradil nájemné za místnosti, ve kterých byla německá škola umístěna. Jednalo se o dům čp. 6 majitele Antona Soukupa, kde byla zařízena učebna a byt pro řídícího učitele. Na místo učitele byl vypsán konkurs i navzdory prvotnímu požadavku zemské školní rady, aby do Zahrádky dojížděl učitel z Přídolí. Vídeňský Schulverein poskytl novému učiteli subvenci.

Slavnostní vysvěcení školy bylo provedeno 14.9.1902 farářem Dionýsem Schneiderem z Přídolí a výuka začala o den později. Zahrádka byla vybrána jako místo pro školu z toho důvodu, že byla uprostřed potenciálních zájemců o novou německou školu, tj. Malčic, Zahrádky a Chabičovic. Tím, že Malčice usilovaly o vlastní expozituru přídolské obecné školy, se zahrádecká expozitura měla přesunout do Chabičovic, odkud byly 2/3 školních dětí docházejících do Zahrádky. Žádost o přesunutí expozitury oficiálně podala místní školní rada v Přídolí. Spor mezi Zahrádkou a Chabičovicemi o umístění školy měl být nakonec vyřešen kompromisně výstavbou nové školy na cestě z Chabičovic do Zahrádky. Tato nová německá škola v Chabičovicích byla vystavěna a financována spolkem Deutscher Schulverein, byla otevřena roku 1910 a nadále oficiálně fungovala jako expozitura obecné školy v Přídolí. 

Škola v Zahrádce tak fungovala pouze necelých 8 let a byla i ve své době vzhledem ke svému umístění považována za provizorní. V současnosti (2021) je objekt využíván k rodinnému bydlení.

Zdroj:
Budweiser Kreisblatt, 30.4.1903, s. 4; Budweiser Kreisblatt, 25.9.1902, s. 7.