Základní a mateřská škola Horní Stropnice

Původní název:
Státní česká menšinová škola Stropnice
Ulice:
Horní Stropnice 193
Obec:
Horní Stropnice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1929
Webové stránky:
https://www.zshstropnice.cz/
Stavitel/architekt:
Milan Babuška z Prahy/František Stašek z Čes. Budějovic
Popis:

Krátce po vzniku Československé republiky byly v německých pohraničních obcích iniciovány nové české školy a to často proti vůli místních německých obecních představitelů. Tak tomu bylo i v případě Stropnice, kde roku 1920 byl zřízen odbor Národní jednoty pošumavské a pod jejím patronátem otevřena jedna třída státní české menšinové školy v budově čp. 69 (hostinec). Od roku 1921 byla tato škola opatřena nápisem "Česká státní škola národní". Dle německého kronikáře do školy tehdy docházelo 17 dětí a ani jedno nerozumělo oficiálnímu vyučovacímu jazyku, proto na ně učitel musel mluvit německy. Roku 1927 docházelo do školy dle "Budweiser Zeitung" 10 německých a 9 českých dětí. 

Národní jednota pošumavská se zasadila o vznik nové budovy pro účely státní menšinové školy. Vlastník vyhlédnutého pozemku pro stavbu byl donucen tento odprodat až pod pohrůžkou vyvlastnění. Roku 1928 bylo započato se stavbou a již 1.9.1929 se konalo slavnostní vysvěcení nové dvoutřídní školy. Náklad na stavbu provedenou firmou Františka Staška dle návrhu Milana Babušky byl 550 000 Kč a nesl ho československý stát. Škola existovala pouze do mnichovského záboru roku 1938, kdy se Stropnice stala součástí župy Horní Podunají v rámci Hitlerova Německa.

Za druhé světová války, roku 1943, sloužila školní budova jako ubyotvna pro německé uprchlíky z východu, o rok později zde byli ubytováni Vlasovci a němečtí vojáci. Ti byli vystřídáni v květnu 1945 sovětskými vojáky, kteří se ovšem již 17.7.1945 přesunuli do budovy hostince a tak přes léto mohly být provedeny nutné opravy zdemolované školy a 9.9.1945 bylo možné zahájit výuku. Škola se v souvislosti s vysídlením německých starousedlíků a dosídlením Stropnice početnými rodinami rychle rozrůstala. Zatímco v prvním poválečném školním roce fungovala jako dvoutřídní pro 121 žáků, měla ve šk. roce 1951-52 již 7 tříd a dva ročníky střední školy. Ve šk. roce 1958-59 disponovala 12 třídami pro 314. Učebny se nacházely mimo hlavní školní budovu a to zejména v budově někdejšího hostince a MNV na náměstí. 

Pro rostoucí školu byly roku 1977 vystavěny pavilony nové školy (čp. 214), kam byly kompletně přestěhovány třídy základní školy. V budově bývalé menšinové školy je do současnosti (2021) umístěna mateřská škola fungující při škole od roku 1945.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/445368/1; https://digi.ceskearchivy.cz/290/4/1099/779/63/0; Budweiser Zeitung, 27.8.1927, s. 2; Věstník Ústřední matice školské 7-10/1929, s. 129.
Školní budova koncem 30. let 20. stol.