Bývalá obecná škola Dolní Chrášťany (nová škola)

Původní název:
Obecná škola Dolní Chrášťany
Ulice:
Dolní Chrášťany 23
Obec:
Lhenice - Dolní Chrášťany
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1905
Stavitel/architekt:
Josef Hauptvogel z Českých Budějovic
Popis:

Vzhledem k nevyhovujícím prostorám staré školní budovy (čp. 13) byla nákladem spolku Deutscher Schulverein ve Vídni vystavěna nová budova pro obecnou školu v Dolních Chrášťanech s vyučovacím jazykem německým. Stavitelem byl známý budějovický architekt Josef Hauptvogel. Ke slavnostnímu posvěcení základního kamene došlo 25.6.1905. Spolek předal školu obci do bezplatného užívání pod podmínkou zachování vyučovacího jazyka. Na zřízení školy se podílel i později českobudějovický purkmistr Josef Taschek ve službách Schulvereinu a později ji věnoval značnou pozornost jako předseda spolku Deutscher Böhmerwaldbund.

Německá škola a její představitelé a sponzoři vnímali rok 1918 a sílící agitaci za zřízení české školy jako velké ohrožení pro obecnou školu německou. Školní kronika si stěžuje nejen na silnou agitaci zejména skrze Národní jednotu pošumavskou a vyhrožování (řídícímu učiteli zabili psa i kočku, poničili stromy ve školní zahradě), ale i na nezájem místních o školské a národnostní záležitosti. 

Poté, co byla zrušena německá obecná škola v Babicích, byly Babice přiškoleny do Dolních Chrášťan. Od roku 1920 existovala v D. Chrášťanech také česká škola, která byla umístěna v nevyhovujících prostorách obecního hostince čp. 13. Roku 1925 rozhodla zemská školní rada, že německá obecná škola je zrušena a její prostory budou nuceně pronajaty pro účely české školy. Obec proti tomu rozhodnutí podala stížnost k nejvyššímu správnímu soudnímu dvoru, který uznal tyto námitky a nucený nájem pro českou školu zrušil. Česká škola je definitivně umístěna v nově postavené budově čp. 41 a německá škola je v budově obnovena, ovšem je jí již upřeno stát se školou veřejnou. Nadále je tak provozována spolkem Deutscher Kulturverband (nástupce Deutscher Schulverein), který zde 1.11.1927 otevírá soukromou školu s právem veřejnosti pro 22 dětí.

Koncem 30. let 20. stol. rostla snaha o navrácení veřejnosti, tj. prohlášení soukromé německé školy expoziturou veřejné školy ve Strýčicích stejně jako národnostní konflikty, jichž se vůdčím způsobem účastní představitelé obou škol v obci. Před zřízením expozitury bylo komisionelně shledáno, že je mj. nutné zřídit kabinet, obezdít studnu a opatřit okna delším táhlem. Významnou mediální kauzou byl přepis 4 dětí Matěje Grilla z německé do české školy poté, co mu byla z české strany ve finanční nouzi přislíbena jistá pomoc. Poté, co se tato událost "rozkřikla", dostal Grill přísliby z německé strany a snažil se vzít přepis svých dětí zpět.

Německá škola v budově fungovala až do roku 1945, kdy sem byla přechodně a částečně umístěna česká škola. V současnosti (2021) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/306291/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306292/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306293/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2021)