Základní škola a Mateřská škola Šindlovy Dvory (nová škola)

Původní název:
Česká státní menšinová škola Šindlovy Dvory
Ulice:
Šindlovy Dvory 40
Obec:
Litvínovice - Šindlovy Dvory
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1922
Webové stránky:
https://www.zssindlovydvory.cz/
Stavitel/architekt:
Ing. Valečka/Augustin Teverný z ČB
Popis:

Šindlovy Dvory měly jako školní obec s převahou německojazyčného obyvatelstva od roku 1887 školu s německým vyučovacím jazykem a spadaly do ní osady Litvínovice a Mokré. Po zřízení Československé republiky byla z podnětu Národní jednoty pošumavské zřízena v obci také škola česká. Ta byla umístěna nejprve do č.p. 2, poté byla její jedna třída umístěna do budovy německé školy (dnes č.p. 40), ve které byla zároveň zrušena jedna třída původní německé dvoutřídní školy. Českou školu tak po přepsání žactva z německé školy navštěvovali i žáci, kteří nerozuměli vyučovacímu jazyku. Pro školní rok 1920/21 bylo zapsáno 88 dětí a bylo tak zapotřebí otevřít druhou třídu.

Pro českou školu měla být proto vystavěna nová reprezentativní budova dle plánů inženýra Valečky a realizovaná stavitelem Augustinem Teverným z Č. Budějovic. Dne 15.11.1921 byl položen základní kámen nové budovy. Stavba se oproti plánu protáhla kvůli sporům mezi dodavateli materiálu. Dokončena byla 14.7. 1922. Zkolaudována byla bez námitek. Součástí nové budovy bylo i školní divadlo. Dnem 1.1.1921 přešla škola do státní správy pod ministerstvo vyučování a národní osvěty. Město České Budějovice nad ní převzalo záštitu.

Od školního roku 1930/31 byla otevřena také třetí třída. Kromě toho byla v roce 1928 zřízena expozitura šindlodvorské školy v Litvínovicích a roku 1929 byla v nové budově umístěna také mateřská škola.

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byly místnosti mateřské školy v přízemí pronajímány pro týdenní schůze 29. Standarty složek S.A. v Budějovicích. Byla zrušena škola v Litvínovicích a inventář byl převezen do Šindlových Dvorů. Litvínovická mateřská škola se dostala pod správu školy v Šindlových Dvorech. Škola fungovala i v období druhé světové války, koncem dubna 1940 musel být z fasády odstraněn nápis "česká státní". 

Po zrušení německé školy roku 1945 byla do staré školní budovy umístěna mateřská škola. V nové budově v době státního socialismu funguje trojtřídní (v letech 1968-1970 dvojtřídní) národní a později základní devítiletá škola Jana Ámose Komenského. Dne 28.2.1971 byla škola slavnostně pojmenována po popraveném komunistickém odbojáři Karlu Lávičkovi, rodáka ze Šindlových Dvorů. Škola se také stará o Lávičkův pomník v blízkosti školy. Tento název byl zrušen roku 1990. 

Ve školním roce 1975/76 byla prováděna nutná generální oprava budovy, kvůli které se škola stěhuje do společenského domu v Mokrém, kde za velmi omezených podmínek probíhala střídavá výuka 62 žáků. Přestavba šindlodvorské školy dle školní kroniky probíhala do značné míry neorganizovaně a neodborně, což se týkalo zejména kanalizace. Na stavbě se v rámci bezplatných brigád podíleli i rodiče a místní. Dne 15.6.1977 byla oprava hotova a škola se mohla nastěhovat zpět. V létě téhož roku byly ještě provedeny opravy interiéru.

V současné době (2021) je budova součásti areálu Základní a Mateřské školy Šindlovy Dvory, do kterého patří vedle č.p. 40 také stará škola (MŠ-č.p. 80), nově rekonstruovaná budova bývalého obecního úřadu (v rámci dnešního č.p. 80) a mateřská škola v Litvínovicích (č.p. 49). Rekonstrukce školy v letech 2015-2019 souvisela s rozšířením školy o II. stupeň, vznikly tak nové učebny a školní jídelna. V ZŠ je dnes 8 ročníků, v mateřské škole jsou tři třídy.

 

 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/849/1; https://digi.ceskearchivy.cz/901/1; https://digi.ceskearchivy.cz/90180/1
Školní budova (1922)