ZŠ Prachatice, Vodňanská

Původní název:
Státní česká obecná a občanská škola Prachatice
Ulice:
Vodňanská 287
Obec:
Prachatice II
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Webové stránky:
https://vodnanka.cz/
Popis:

Česká obecná škola vznikla v Prachaticích roku 1881 z nákladu spolku Ústřední matice školské. Byla tehdy otevřena jako pětitřídní. Po dlouhá léta však bylo nutno řešit celou řadu vážných problémů, především nedostatek vhodných prostor, kolísavý počet žáků a nepřízeň německé radnice. V souladu s legislativou nového Československého státu se 1. ledna 1921 stala státní menšinovou školou.

O prázdninách r. 1923 bylo přistoupeno ke stavbě nové školní budovy pro umístění státní školy. Budova byla dokončena o dva roky později a školní rok 1925/26 škola zahájila v nových prostorách ve Vodňanské ulici. V roce 1934 byla provedena přístavby 2. patra budovy a škola získala současnou podobu. Až do  roku 1938 byla v budově umístěna jak škola obecná, tak škola měšťanská.

Po obsazení Prachatic německým vojskem a připojení k Německu ukončily české školy činnost a budova byla využívána pro školství německé. Byla též sídlem německého učitelského ústavu. V květnových dnech roku 1945 se stala budova školy sídlem velitelství jednotky americké armády a válečného lazaretu. Školní rok 1945/46 zde byl zahájen se zpožděním – 17. září. Vyučování mezitím probíhalo v budově čp. 249 v Zahradní ulici.

Do mateřské budovy se škola vrací až koncem školního roku. Do odsunu Němců navštěvují školu i německé děti. Řídícím učitelem obecné školy byl jmenován Václav Pintr, ředitelem měšťanské školy František Jileček. V roce 1946 byla obecná škola rozdělena na chlapeckou (řídící učitel František Nožička) a dívčí (řídící učitel Václav Pintr). Toto rozdělení trvalo až do léta 1949, kdy obě školy byly spojeny v jednu koedukační tzv. národní školu. Vyučování probíhalo za svízelných podmínek při nedostatku učebnic, učebních pomůcek, chyběl otop. Kritická situace nastala v lednu 1947, kdy bylo z důvodu nedostatku paliva zavedeno střídavé vyučování.

31. 7. 1950 byla národní škola v Prachaticích rozdělena na I. a II. národní školu.  II.národní škola zatím sídlila v suterénu budovy ve Vodňanské ulici a tři třídy byly umístěny v budově gymnázia.

Na základě další školské reformy v roce 1953 vzniká osmiletá střední škola (OSŠ) se sídlem ve Vodňanské ulici a jedenáctiletá střední škola (JSŠ) se sídlem v budově gymnázia.  V roce 1958/59 bylo v budově zavedeno ústřední topení a vodovod do tříd, dvě dílny a olejové nátěry na chodbách. Devítiletá povinná docházka je změněna v polovině sedmdesátých let na desítiletou s tím, že na základní škole žák splní pouze osm let. Základní devítiletá škola se tak mění v roce 1976 na Základní školu.

Od roku 1990 byla škola plynofikována, postavil se výtah, který umožňuje bezbariérový přístup do všech prostor, z části školního pozemku vzniklo školní hřiště, v roce 2001 byly přistavěny šatny a některé další prostory. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce školního dvora. V roce 2006 vzniklo z nevyužívaných prostor naproti sborovně nové multimedální studio. V roce 2008 proběhla rekonstrukce objektu, kde měl dříve byt pan školník, vznikly tak 3 oddělení pro školní družinu. V roce 2011 byly vyměněna okna v celé škole a budova zateplena.

V roce 2013 byl postaven na školní zahradě altán, který je využíván nejen k odpočinku, ale především k výuce. Pro tělesnou výchovu a zájmové útvary slouží nově opravené asfaltové hřiště v Rumpálově ulici, které bylo slavnostně otevřeno 8. 11. 2013.

V současné době dochází každým rokem k úpravám a rekonstrukcím nejen prostor ve školní budově, ale i zlepšování okolí školy. V roce 2014 byla pomocí Grantu Jihočeského kraje zrekonstruována sprinterská rovinka s doskočištěm na školní zahradě, která získala moderní tartanový povrch. V okolí školy proběhly úpravy zeleně a před školní budovu byl umístěn kámen s mottem školního vzdělávacího programu. Před hlavním vchod byla instalována zvonička, která je využívána při zahájení školního roku i při slavnostní předávání pamětních listů. 

Zdroj:
https://vodnanka.cz/historie/#:~:text=Pod%20Vyhl%C3%ADdkou%2C%20prvn%C3%AD%20sv%C3%A9ho%20druhu,nejstar%C5%A1%C3%AD%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20%C5%A1kolou%20ve%20m%C4%9Bst%C4%9B.
Škola na pohlednici ze 30. let 20. stol.