ZŠ a MŠ Třebenice

Původní název:
Obecná škola Třebenice (Volksschule Trebnitz)
Ulice:
Paříkovo nám. 138
Obec:
Třebenice
Okres:
Ústí nad Labem
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1888
Popis:

První zmínky o existenci školy v Třebenicích se objevují již v pohusitské době. Roku 1490 mluvila městská kniha o daru dříví pro školu. 

Třebenice se nacházely na jazykové česko-německé hranici, a proto byla v souladu s liberální rakouskou školskou legislativou z roku 1869 v roce 1871 utrakvistická třebenická čtyřtřídní hlavní škola rozdělena na dvě samostatné školy, na dvoutřídní školu českou a dvoutřídní školu německou. Dělily se školní prostory – česká škola dostala k dispozici učebnu o 34m2 v přízemí a druhou v 1. patře o 62m2. V roce 1874 se v ní učilo 205 žáků, z čehož 114 bylo děvčat, německou část naopak navštěvovalo jen 79 žáků, z toho 32 děvčat. Vysoký počet žáků v české škole opravňoval k rozšíření školy na trojtřídní. Zemská školní rada roku 1879 rozhodla přes výrazný rozdíl v počtu žáků povolit zřízení třetí třídy oběma obecným školám, české a německé. Nové prostory k výuce byly vyřešeny provizorním podnájmem v č.p. 84.

Rozšířením výuky ve třech třídách vyvstala potřeba výstavby nové budovy školy. Podmínky pro spolužití v jedné budově nebyly vůbec ideální. Docházelo k mnohým sporům, často banálním. Místní lékař Václav Pařík vedl spor s řídícím učitelem německé obecné školy Václavem Gierschickem, kterému se nelíbilo, jakou barvu měly školní tabulky nad vchodem do třídy. Musely být dvakrát přemalovány, protože Pařík preferoval zemské barvy – červenou a bílou, kdežto Gierschick rakouské černou a žlutou, které nakonec zvítězily. Roku 1855 byl zakoupen pozemek na náměstí (č.p. 138 od dědiců Šteklových), stavební plány získal Pařík zdarma od pražského magistrátu, finanční prostředky byly získány dotací ze zemského rozpočtu a z úvěru u pražské spořitelny. Škola byla slavnostně otevřena 17. září 1888. Obě obecné školy – česká i německá – tím získaly v jedné společné budově důstojné prostory pro svůj další rozvoj. Nadále se však vyvíjely odděleně. 

Vznik československé republiky v roce 1918 byl významným zlomem pro české školství. Podle zákona o menšinovém školství ze dne 3.4.1919 byly stanoveny podmínky pro zřizování státních menšinových škol. Jádrem třebenického školství zůstaly i za první republiky obecné a měšťanské školy. Česká obecná škola byla organizována jako pětitřídní, počet žáků se pohyboval v rozmezí mezi 200–250. Obecná škola, původně trojtřídní, byla redukována na dvoutřídní a občas i jednotřídku. Počet žáků se pohyboval mezi 50–80 dětmi, někdy bylo žactvo doplněno sirotky odjinud. 

Po válce v roce 1945 bylo ihned zahájeno pravidelné vyučování na obecné a měšťanské škole, jejichž činnost byla zvláště ke konci okupace omezena zabráním učeben a ochromena nedostatkem učitelů. Budovy škol potřebovaly opravy a nové učebny, kabinety, šatny, místnosti pro školní družinu, školní kuchyni a jídelnu. Získaly je po bývalých německých školách, postupnými vnitřními přestavbami, přístavbami; pro družinu, školní kuchyni a jídelnu úpravou zrušeného hostince „U dvou lip“(1950), v roce 1976 ve zrušeném hostinci na Radnici a r. 1986 v novostavbě mateřské školy, školní kuchyně a jídelny. Pro dílny, družinu, cvičnou kuchyňku a pionýrské klubovny byla využita budova staré mateřské školy. Tělocvična školy byla v roce 1967 uzavřena z důvodu porušené statiky a později byla tato stavba zbourána. Žáci až do minulého školního roku cvičili v sokolovně nebo na hřišti. V tomto roce byla dostavena nová tělocvična, která prostorově navazuje na budovu prvního stupně, ve které se nachází zázemí tělocvičny (šatny, sprchy).

V roce 1953 byly obě školy sloučeny v osmiletou střední školu, v r.1961 rozšířeny na základní devítiletou školu a posléze v r.1984 upraveny na základní školu s 8 postupnými ročníky (nižší stupeň zkrácen na 4 roky). V obou budovách školy bylo instalováno ústřední topení (1969 a 1973) a vodovod. V okolí byly postupně rušeny malotřídní školy, poslední v Podsedicích r.1982, a žáci od 1.třídy převáděni do třebenické školy. Po roce 1989 dochází k opětovnému otevření některých malotřídních škol, což způsobilo částečný odliv již tak nízkého počtu žáků. Na škole bývalo v 60.letech přes 500 dětí a až 20 tříd. Tyto počty žáků postupně klesaly až na současných 237 žáků a 13 tříd.

V současné době (2022) budova stále slouží školním účelům.

Zdroj:
https://www.zstrebenice.cz/zakladni-skola/historie-skoly/#:~:text=T%C5%99ebenice%20se%20nach%C3%A1zely%20na%20jazykov%C3%A9,p%C5%99%C3%ADzem%C3%AD%20a%20druhou%20v%201.
Školní budova dnes (2022)