Bývalá obecná škola Dobrá Voda (česká)

Původní název:
Obecná škola Dobrá Voda
Ulice:
Na Kopečku 1351/4
Obec:
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1891
Stavitel/architekt:
stavitel Tomáš Schaffelhoffer z Č. Budějovic
Popis:

Dobrá Voda u Českých Budějovic měla farní školu přibližně od 80. let 18. stol., která fungovala jako škola utrakvistická, tj. česká i německá. Od roku 1858 byla dvojtřídní. Vznikem Rakouska-Uherska a v souvislosti se změnou školských zákonů byla tato škola přeměněna na německou a škola s českým jazykem vyučovacím byla zřízena v Třebotovicích. Dobrovodský farář Zachar inicioval žádost k zemské školní radě o zřízení české školy na Dobré Vodě, resp. přeložení školy z Třebotovic. S tímto záměrem nesouhlasily obce Třebotovice a Srubec a obec Mladé, pod kterou Dobrá Voda v té době spadala byla principiálně proti české škole na Dobré Vodě. V 80. letech 19. stol. proběhlo několik komisionelních řízení v této záležitosti. Až v letech 1889 a 1890 byly ministerstvem školství a posléze i nejvyšším správním soudním dvorem zamítnuty všechny rekursy obcí proti stavbě a obec Mladé dostala nařízení ke stavbě školy. Mezitím farář Zachar inicioval založení Školské matice Dobrovodské, která ze sbírek zakoupila na Dobré Vodě pozemek určený pro budoucí stavbu. Tento roku 1890 darovala obci Mladé. 

Stavitelem české školy byl Tomáš Schaffelhoffer z Č. Budějovic. Slavnost svěcení školy se konala 27.12.1891. Budova školy byla při té příležitost vyzdobena mj. prapory a portréty můžů zaslouživších se o vznik školy, mezi nimiž byli např. August Zátka, okr. školní inspektor Smolík nebo kanovník Skočdopole. Začátky výuky byly spojeny s problémy kapacitního rázu (bylo zapsáno 130 žáků) a nedostatkem učebnic. Začátkem 90. let 19. stol. byla založena školní ovocná zahrada a včelín. Škola se těšila podpoře národnostních spolků Národní jednoty pošumavské a Ústřední matice školské. Školu později sponzoroval také Budějovický akciový pivovar.

Roku 1895 byla škola zabrána pro ubytování 95 vojínů a 1 důstojníka z Chebského pěšího pluku při vojenských manévrech. 

Roku 1899 byly provedeny drobné opravy, vznikla komůrka. Roku 1890 byly opraveny kamna, kvůli vlhkosti byl předlážděn dvorek. V té době školu navštěvovalo 100 dětí. Roku 1927 byl vyměněn laťový plot za drátěné pletivo a byla zmenšena školní zahrada o prostranství před školou. Od 2.9.1928 je na budově umístěna pamětní deska připomínající hlavního iniciátora škola faráře Zachara. Roku 1936 byla odstraněna stará kolna ze dvora.

Od roku 1905 byla škola trojtřídní, od roku 1907 měla čtyři třídy. Roku 1911 byla pětitřídní s 3 paralelními třídami, od roku 1912 byla šestitřídní s čtyřmi paralelkami a roku 1920 měla již 14 tříd s 912 žáky. Škola si najímala místnosti v čp. 26, 55, 26 a později 50. Ke snížení počtu žáků dochází vyškolením Suchého Vrbného (1922) a Srubce (1923), čímž se stala dobrovodská česká škola čtyřtřídní. V roce 1936 měla již jen 2 třídy. Roku 1927 byla na Dobré Vodě otevřena státní mateřská škola. Zrušením českých státních menšinových škol zejména v Suchém Vrbném narostl o něco počet žáků po zřízení Protektorátu Čechy a Morava roku 1939, čímž se škola stala čtyřtřídní. Dle nové vyhlášky, kdy bylo možné umístit do jedné třídy 60 žáků byla škola opět redukována na dvoutřídní.

Dne 4.5.1942 dochází z nařízení Oberlandrátu k přestěhování české školy do budovy německé školy a naopak. Obě školy byly koncem druhé světové války zabrány pro německé uprchlíky z východu. Mezi 29.3. a 3.4.1945 se nevyučovalo vzhledem ke každodenním náletům zejména na nedaleké českobudějovické nádraží.

Po skončení druhé světové války připadla české škole i budova bývalé německé školy. Dne 22.5.1945 bylo zahájeno vyučování ve třech třídách. Roku 1947 byla z německého konfiskátu pro školské účely určena vila Reiterer, kam byla umístěna mateřská škola. V 70. letech 20. stol. v souvislosti s výstavbou nových domků sílila potřeba výstavby nové školy, která se ovšem značně protahovala. Moderní školský pavilon byl vystavěn až v roce 1986 a nahradil tak dosavadní výuku budovách bývalé české a německé školy.

V současné době (2021) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/192/205
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2021)