Gymnázium Prachatice

Ulice:
Zlatá stezka 137
Obec:
Prachatice II
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1897
Webové stránky:
https://www.gympt.cz/
Stavitel/architekt:
Robert Příhoda z Vídně
Popis:

S rozvojem města v době vrcholného středověku souvisí i dochovaná písemná informace o existenci městské školy v Prachaticích, pocházející ze 14. století. Touto školou prošla řada prachatických rodáků, z nichž pravděpodobně nejvýznamnějším byl Křišťan z Prachatic, pozdější lékař a matematik, rektor pražské univerzity. Podle legendy školu navštěvoval i zakladatel české reformace Mistr Jan Hus z Husince.

Ke změnám ve školství dochází ve 2. polovině 19. století s rozvojem industriální společnosti. Tehdy byly Prachatice převážně městem německým, a proto zde bylo 5. října 1865 v budově č. 109 otevřeno německé reálné gymnázium, jedno z nejstarších reálných gymnázií v Čechách. V letech 1871-1872 byl ředitelem gymnázia Gustav Adolf Lindner, první profesor pedagogiky na české univerzitě po rozdělení v roce 1882. 

Rostoucí zájem uchazečů o studium na počátku 90. let 19. století bylo nutno řešit výstavbou nové budovy gymnázia. K zahájení stavby došlo i přes řadu problémů 6. května 1896 a již 27. září 1897 byla budova slavnostně vysvěcena. Vzhledem k nízkému počtu studentů z Prachaticka byl v roce 1904 zřízen studentský útulek v domě č. 240 (v budově "Sovy", dnešní ZŠ, Zlatá stezka), kde byli ubytováni zejména studenti z Rakouska.

Po vzniku samostatného československého státu bylo v květnu 1923 německé reálné gymnázium zrušeno. Mezitím bylo 15.9.1920 otevřeno české státní reformní reálné gymnázium a bylo umístěno v budově německého gymnázia. Slavnostní otevření českého gymnázia proběhlo v neděli 17. října 1920. Tím byly završeny dlouhodobé snahy, především Národní Jednoty Pošumavské, o zřízení českého gymnázia ve městě. Se spolkem Národní jednoty pošumavské byl spojen Otto Chadraba, gymnaziální profesor a od roku 1936 starosta Prachatic. Za protistátní činnost byl vězněn v Osvětimi a Buchenwaldu. V budově školy mu byla posmrtně odhalena pamětní deska.

Činnost gymnázia byla násilně přerušena na podzim 1938, kdy po obsazení Prachatic v důsledku Mnichovské dohody došlo k jeho přemístění do Vodňan, v prosinci 1940 k úplnému zrušení a převedení části studentů do Strakonic.

Po druhé světové válce je pravidelná výuka v Prachaticích zahájena již v září 1945. V následujících letech byl vývoj školy poznamenán celospolečenskými změnami. V roce 1953 došlo ke zřízení jedenáctileté střední školy, v září 1958 dvanáctileté střední školy, na ni navázala od roku 1960 střední všeobecně vzdělávací škola. Postupně docházelo i ke zlepšení materiálních podmínek školy. Počínaje školním rokem 1966/67 měla SVVŠ k dispozici celou budovu, ZDŠ se přestěhovala do nového areálu. V takto získaných prostorách byly odborné učebny.

V polovině 80. let 20. stol. byl dostaven pavilon přístavby se čtyřmi učebnami a tím byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj školy.

Po roce 1989 došlo ke změnám nejen obsahovým, ale i organizačním. Počínaje školním rokem 1990/1991 nastupují studenti do dvou tříd víceletého gymnázia a do dvou tříd čtyřletého gymnázia.

Zdroj:
https://www.gympt.cz/nase_skola/oskole
Stavba gymnázia (1897)