Bývalá státní menšinová škola Železná Ruda

Původní název:
Státní menšinová škola obecná Železná Ruda
Ulice:
Klostermannovo náměstí 295
Obec:
Železná Ruda
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká Republika
Rok postavení:
1931
Stavitel/architekt:
Ing. arch. Zapal z Plzně / Prokop Chrudimský z Plzně
Popis:

Zřízení školy v Železné Rudě umožnil zákon o menšinových školách přijatý v ČSR v roce 1919. Zemská školní rada rozhodla v témže roce o otevření české školy, která byla umístěna v Hohenzollernském zámečku, na který byla československým státem uvalena nucená správa. Tato správa českou školu podporovala. V roce 1921 bylo Hohenzollernské panství zestátněno. Do prvního školního roku jednotřídní české školy bylo zapsáno 16 dětí. V roce 1921 byla při škole otevřena také menšinová knihovna. V roce 1925 byla otevřena druhá třída. Do školy docházely také děti z Alžbětína a Špičáku, pro které byl v zimních měsících vyjednán školní vlak. Vzhledem k nevhodným místnostem v zámečku bylo rozhodnuto o stavbě školní budovy. Ta byla otevřena 28.6.1931 na pozemku, který dala k dispozici Národní jednota pošumavská, jejímž funkcionářem byl i řídící učitel. Stavba byla provedena dle návrhu pzeňského architekta Zapala firmou Prokopa Chrudimského z Plzně. Vzhledem k rostoucímu počtu žáků a zřízení měšťanské školy byla v roce 1937 zakoupena vila pro další rozšíření školy. V důsledku mnichovského záboru v říjnu 1938 byla česká škola uzavřena a do budovy se nastěhoval Landrát.

Po uzavření německých škol v roce 1945 bylo 9. srpna 1945, že bude obecná i měšťanská škola zatím umístěna v bývalé německé měšťance v objektu č.p. 12. Obě české školy byly slavnostně otevřeny 17. září 1945. Měšťanská škola se vrátila 7.10.1946 do vlastní budovy, obecná škola zůstala v č.p. 12. Na podzim r. 1951 zahájila v objektu č.p. 12 provoz školní kuchyně, v zimě pak byla ustavena družina mládeže.

Na konci 80. let 20. století docházelo do ZŠ v Železné Rudě téměř 300 žáků. V objektu bývalé německé měšťanky (č.p. 12) byly v té době umístěny třídy prvního stupně ZŠ, školní družina a školní kuchyně. Nacházela se zde i tělocvična. Jedna třída prvního stupně ZŠ byla dokonce umístěna v naprosto nevyhovujícím TESKO-objektu na pozemku bývalého zařízení Ministerstva vnitra ČR Alma. Druhý stupeň ZŠ se nacházel v bývalé české škole na Klostermannově náměstí č.p. 295. Vzhledem k počtu žáků však ani v tomto případě nebyl objekt dostatečně velký na to, aby pojmul všechny žáky. Jedna třída tedy byla umístěna v zámečku (čp. 1).

Ani jeden z objektů nevyhovoval z hlediska hygieny a bezpečnosti. Využívané objekty trpěly vysokou vlhkostí, podlahové krytiny neodpovídaly bezpečnosti, chybělo hygienické zázemí, podlaha v tělocvičně byla poškozována opakovaným průnikem vody do suterénních prostor, v hlavních objektech byly porosty plísní, na prvním stupni byly dokonce porosty řas. Kvůli nedostatku prostoru nebylo možné budovat specializované třídy. Učebna informatiky vznikla např. v ředitelně školy. S některými objekty neexistovalo ani telefonické spojení. Vzhledem k této situaci byly zahájeny na počátku 90. let snahy o vybudování nového a současným potřebám odpovídající školní objekt. Za pomoci státu, obce, snah učitelů i tlaku veřejnosti byl nakonec dán dne 7. února 2000 do provozu nový školní objekt.

Školní budova v současnosti (2022) slouží jako úřad městyse.

 

Zdroj:
https://www.skolaruda.cz/zsruda/historie.asp; https://www.portafontium.eu/chronicle/soap-kt/01760-skola-zelezna-ruda-1945-1989
Školní budova (1931)