Základní škola Jílovice

Původní název:
Obecná škola Jílovice
Ulice:
Jílovice 81
Obec:
Jílovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1888
Webové stránky:
https://www.zsjilovice.cz/
Stavitel/architekt:
knížecí Schwarzenberský architekt/stavitel Jindřich Kobylka z Chlumu u Třeboně
Popis:

Škola v Jílovicích byla zřízena roku 1786 místním farářem Kajetánem Hönigem jako triviální farní škola o jedné třídě. Vyučovalo se v dřevěné chalupě vedle fary, která zároveň sloužila jako učitelský byt (dnes zahrada za farní budovou). V roce 1805 byla vystavěna nová školní budova naproti kostelu (dnes čp. 55). V roce 1825 byla škola rozšířena o druhou třídu a škola byla za tímto účelem v témže roce také přestavěna. Od té doby se jednalo o stavbě nové školní budovy. V roce 1884 se od Jílovic odškolily Šalmanovice a Lipnice, což jílovické škole sice ulehčilo, nicméně školní docházka tehdy stále dosahovala vysokého počtu 264 dětí. Roku 1885 se konala komise pro stavbu nové školní budovy v Jílovicíc. Bylo odsouhlaseno nové místo pro stavbu a na jaře 1886 se začalo stavět. Základní kámen nové školy byl položen 16.6.1886. Škola byla vystavěna jako trojtřídní. Slavnostní vysvěcení budovy bylo provedeno 6.5.1888 českobudějovickým biskupem Martinem Říhou. Vyučovat se začalo 18.9.1888. V roce 1894 byla otevřena čtvrtá a v roce 1902 pátá třída, s čímž souvisely i stavební adaptace budovy. V roce 1911 navštěvovalo jílovickou pětitřídní obecnou školu s českým jazykem vyučovacímí 272 dětí. Roku 1901 se z jílovického školního obvodu odškolil Nepomuk (do Šalmanovic). V letech 1922-1925 měla škola přechodně šest tříd. Rozsáhlejší rekonstrukce budovy byla provedena v roce 1934, kdy byl rozšířen dvůr, přistaveny záchodky, sklad uhlí a byla vyměněna okna.

Škola měla pět kmenových tříd až do roku 1940, kdy začala postupná redukce. Od roku 1941 byla trojtřídní. Tehdy byla při škole také otevřena mateřská škola, která však byla záhy zrušena. Redukce tříd české obecné školy souvisela také s otevřením státní (protektorátní) německé obecné a mateřské školy k 1.9.1940. Německá mateřská škola zanikla již v roce 1943, německá obecná byla zrušena v květnu 1945. Koncem druhé světové války byla budova školy uvolněna pro přijetí asi 80 německých uprchlíků z východu.

Již od roku 1921 bylo Jílovicícm z okresního úřadu v Třeboni doporučováno usilovat o zřízení vlastní měšťanské školy, ke kterému však došlo nakonec až k 1.9.1945. Měšťanská škola byla otevřena jako čtyřtřídní o čtyřech postupných ročnících a byla umístěna v 1. patře školní budovy + v čp. 47. V roce 1948 byly obě školy ve smyslu nové školské legislativy z roku 1948 sjednoceny. Školu tehdy navštěvovalo 89 žáků. 

Roku 1946 byla přeškolena Jiterní Ves do Šalmanovic. Již v poválečném období se pomýšlelo na stavbu nové školní budovy. Přestavba školy byla zahájena ovšem až k 4.11.1960. Nadstavba a přístavba školy vytvořila prostor pro 9 tříd, sborovny, ředitelnu, kabinety i ředitelský byt. Přestavba stála asi 1 milion Kčs. Během přestavby byly třídy školy umístěny v budově fary, v budově bývalé kovárny a v domě u Květoňů. V roce 1962 byla přístavba dokončena. Do školy byl také zaveden rozhlas. Slavnostní zahájení výuky započalo dne 17.3.1962. Učilo se v sedmi třídách. V roce 1965 byla zrušena jednotřídka v Šalmanovicích. Žáci a inventář zdejší školy byl převeden do Jílovic. V roce 1976 jílovickou ZDŠ navštěvovalo 99 dětí v osmi třídách. 

V současnosti (2022) školní budova slouží stále svému účelu a je zde umístěna Základní a mateřské škola Jílovice.

 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/297/1
https://digi.ceskearchivy.cz/129589/1
https://digi.ceskearchivy.cz/129589/1
https://digi.ceskearchivy.cz/129590/1
https://digi.ceskearchivy.cz/592/1
Škola na snímku z roku 1894