Školní budova jako mezipředmětové téma

Dějepis

Při pohledu na kolonky webového formuláře k Mapě školních budov se může zdát, že zjišťování okolností vzniku té které budovy bude nutně prací značně suchopárnou a pouze dílčího významu, protože stavba školy je záležitostí pohříchu místní. Rok vzniku školní budovy ale může posloužit jako východisko pro seznámení žáků s dobou, v níž vznikla – politickou situací, tehdejším vztahem ke vzdělání a dobovým estetickým názorem, který se projevil v architektonickém ztvárnění budovy.

Na územích s bývalým německým osídlením vzbuzovala otázka staveb menšinových škol značné národnostní pnutí, přímo se proto nabízí otevření problematiky česko-německého soupeření skrze školství.

Při zjišťování roku vzniku školy žáci nutně narazí na otázku získávání pramenů a jejich relevance. Informace o postavení školy obvykle bývají na webu školy, často však bez udání zdroje. Bližší popis se většinou najde v regionální literatuře, která je dostupná v místní knihovně nebo muzeu, kde mohou být uloženy i staré fotografie budovy. Důkladný popis stavby nové školy (někdy i s obrazovým doprovodem) je vždy ve školní kronice, která je uložená buď přímo ve škole nebo v příslušném státním okresním archivu (školní kroniky jsou již z větší části digitalizované, a tedy jednoduše přístupné).

Výchova k občanství

Do postátnění školství roku 1948 nesly náklady na stavby školních budov z větší části obce (s výjimkou menšinových škol). Mnoho obcí vnímalo stavbu školy jako prestižní záležitost a nelitovalo peněz, někde ale nutnost stavět školu chápali jako zátěž a nepříjemnou povinnost. Spory o stavbu školy, zaznamenané na stránkách dobového tisku (či popsané ve školní kronice) se často stávaly zásadním tématem obecní politiky – žáci mohou na tomto konkrétním příkladu pochopit, jak funguje praktická politika, jaké byly kompetence obcí a jaké náležely státu a srovnat to se současným stavem.

Škola patřila a dodnes patří k hlavním veřejným budovám v každém sídle, žáci by si měli uvědomit, jaké jsou další takové stavby v místě bydliště.

Zprovoznění nové školy bylo vždy spojeno s velkými slavnostmi (do roku 1918 se školy i světily) – žáci mohou srovnávat veřejné a rodinné slavnosti, jaké slavnosti se ve veřejném prostoru konají dnes apod.

Výtvarná výchova

Žáci si během poznávání svojí školy uvědomují, jak škola vypadá, v jakém architektonickém stylu je řešena, jaká je její vnější a vnitřní výzdoba a jak to souvisí s dobou vzniku. Nezaměřují se přitom nutně jen na budovu jako takovou, ale snaží se ji vidět v širším kontextu – zapadá školní stavba do nějakého širšího urbanistického řešení daného místa?

Zeměpis a matematika

Práce s mapou či plánem města – jak je na něm škola zobrazena? Jak je budova orientována ke světovým stranám a co z toho plyne? (viz dlouholeté debaty o správném směřování budovy kvůli dostatku denního světla) Zadáním může být i narýsovat plánek budovy a jejího okolí (uvědomění si použití měřítka, stejně jako při práci s mapou).

Sešit žákyně páté třídy obecné školy Ludmily ukazuje, jak s tématem školní budovy a jejího okolí pracovali ve vlastivědě žáci ve školním roce 1949/50 (orientace ke světovým stranám – měřítko při zobrazování – plán třídy – plán školy – okolí školy). Sešit ze sbírky NPMK

Informační a komunikační technologie

Vedle vyhledávání informací o budově na internetu (vč. vyhledání digitalizované školní kroniky) bude práce s počítačem nutná pro vyplnění webového formuláře pro Mapu školních budov.

Výchova ke zdraví

Mnoho školních budov se dlouhou dobu potýkalo s přeplněností tříd a nedostatečným zajištěním vhodných zdravotních a hygienických podmínek (všeobecné zavedení tekoucí vody a splachovacích záchodů je záležitostí až druhé poloviny 20. století). O vybavení školy v tomto směru se většinou hovoří v záznamech o stavbě budovy či jejích pozdějších přestavbách – žáci mohou srovnat s dnešní situací, jaké choroby ohrožovaly zdraví dříve (časté záznamy o úmrtích žáků v kronikách či výročních zprávách) a jaké dnes; jaké hygienické návyky by se měly dodržovat.

Člověk a svět práce (design a konstruování)

Pokud na škole funguje modelářský kroužek, může se stát náplní jeho činnosti vytvoření modelu školní budovy (vyžaduje speciální vybavení a dovednosti a především čas, nicméně nadšení modeláři na některých školách takovéto modely vytvářejí).